Disclaimer

Leef Je Pensioen spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op deze site.

Ook streeft zij er naar dat alle informatie op deze site juist en volledig is en bovendien streeft zij naar een goede toegankelijkheid van de site en van de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. Leef je pensioen behoudt zich het recht voor om de inhoud van de informatie op deze site te wijzigen.

Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan aanvaardt Leef je pensioen geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan. Ook kan Leef je pensioen geen aansprakelijkheid aanvaarden indien er sprake mocht zijn van storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie.

Leef je Pensioen garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Bij de informatie en adviezen op deze site is uitgegaan van een aantal algemene uitgangspunten waarvan niet vaststaat of die op uw persoonlijke situatie van toepassing zijn. De verstrekte informatie is derhalve uitsluitend indicatief. Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor ideeën of adviezen verstrekt door of namens Leef je pensioen dan wel de gevolgen daarvan.


Alle op deze site gepresenteerde informatie (teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, handelsnamen, logo’s, woord- en beeldmerken) is eigendom van of in licentie bij Leef je Pensioen en wordt beschermd door auteursrecht, merkenrecht dan wel enig ander recht van intellectueel eigendom. Het is niet toegestaan het materiaal op deze site te kopiëren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Leef je Pensioen.

Leef je Pensioen aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.